سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ابن حسام خوسفی

به بوی نافه ای کاخر صبا زان طره بگشاید

ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل هاآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382