سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
اسدی توسی

شبه هر چه مردست افسر کنند

ز مرجان زنان تاج و زیور کنندآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15369