سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیرخسرو دهلوی

خواه خونم ریز و خواهی زنده کن

بنده ام من رایگانی، چون کنم؟آیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382