سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
باباافضل کاشانی

هرگز بت من روی به کس ننموده است

و این گفت و شنود خلق، بر بیهوده استآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382