سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

یادگاری که در این گنبد دوار بماندآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382