سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی

پیداست نگارا که بلند است جنابتآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382