سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

در زوایای طربخانه جمشید فلک

ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سماعآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382