سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خواجوی کرمانی

رخ و زلف و دهن تنگ تو چون کردم یاد

از گل و سنبل و تنگ شکرم یاد آمدآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15367