سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رودکی

لعل می را ز درج خم برکش

در کدو نیمه کن، به پیش من آرآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382