سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدالدین وراوینی

عَلَیهِنَّ تَجَافِیفُ

بُشَهَّرنَ بِأَلوَانِآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382