سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

خلاف دوستی کردن به ترک دوستان گفتن

نبایستی نمود این روی و دیگر باز بنهفتنآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382