سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

فردا که هرکسی به شفیعی زنند دست

ماییم و دست و دامن معصوم مرتضیآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382