سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

کرم بین و لطف خداوندگار

گنه بنده کرده است و او شرمسارآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382