سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

کان سوخته را جان شد و آواز نیامدآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382