سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

گر التفات خداوندیش بیاراید

نگارخانه چینی و نقش ارتنگیستآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382