سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

امید هست که روی ملال در نکشد

ازین سخن که گلستان نه جای دلتنگیستآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382