سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست

کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام راآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382