سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

خیمه عمر تو را اوتاد عالم باد میخ!

محور گردون ستون و مدت گیتی طنابآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382