سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاطر عباس صبوحی

گر جنون دارم، اگر عقل، صبوحی باری

رفتم و مایل آن دلبر فرزانه شدمآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15367