سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ محمود شبستری

چو دانستی عماد دین صلوه است

از آن پس در پیش آتو الزکوه استآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382