سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ محمود شبستری

حقیقت دان اگر چه آدم است او

چو عارف شد به خود جام جم است اوآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382