سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبید زاکانی

اگر داری تو عقل و دانش و هوش

بیا بشنو حدیث گربه و موشآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382