سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فایز

مرا در پیش راهی پر ز بیم است

ازین ره در دلم خوفی عظیم استآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382