سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

واپسی من ببین بیکسی من ببین

همرهیت کرده پس پیشروان واپسانآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15367