سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

سروری کاو مال مردم برد دزدی رهزن است

مژه چون خم شد بسوی چشم نوک نشتر استآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382