سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

محکمه اش پر بود از مرد و زن

عور و غنی لشگری و کشوریآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382