سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

مغنی دگر باره بنواز رود

به یادآر از آن خفتگان در سرودآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382