سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هاتف اصفهانی

کلک هاتف پی تاریخ نوشت

رفت از دار فنا فاطمه آهآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382