سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
وحشی بافقی

ز سر سازم به راه مدعا پای

به جان خدمت کنم خدمت بفرمایآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382