سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
پروین اعتصامی

خوب لغزیدی و گشتی سرنگون

خوب خواهیمت مکید، این لحظه خونآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382