سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
کمال الدین اسماعیل

دست سپهر پیر چه کارست بر شکست

جایی که پایمردی بخت جوان بودآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 15382