بربط عیسی و لون های فؤادی

چنگ مدک نیر و نای چابک جانان

نه به آخر همه بفرساید؟

هرکه انجام راست فرسدنی ست

آن که زلفین و گیسویت پیراست

گر چه دینار یا درمش بهاست

دیدار به دل فروخت، نفروخت گران

بوسه به روان فروشد و هست ارزان

چرا همی نچمم؟ تا چرا کند تن من

که نیز تا نچمم کار من نگیرد چم

این همه یکسره تمام شدست

نزد تو، ای بت ملوک فریب

چند ازو سرخ چون عقیق یمانی

چند ازو لعل چون نگین بدخشان

نارفته به شاهراه وصلت گامی

نایافته از حسن جمالت کامی

چون سپرم نه میان بزم به نوروز

درمه بهمن بتاز و جان عدو سوز

هست بر خواجه پیچیده رفتن

راست چون بر درخت پیچد سن

تعداد ابیات منتشر شده : 15382