که چشم چپ جز از دنیا نبیند

چو دنیا دید هم دنیا گزیند

دگر گفتی مسافر کیست در راه

کسی کو شد ز اصل خویش آگاه

ولایت شد به خاتم جمله ظاهر

بر اول نقطه هم ختم آمد آخر

دو عالم ما سوی الله است بی شک

معین شد حقیقت بهر هر یک

به اصل خویش یک ره نیک بنگر

که مادر را پدر شد باز و مادر

مترس از مرگ صورت زانکه سهلست

بتر مرگ ای برادر مرگ جهلست

وگر مشرک ز بت آگاه گشتی

کجا در دین خود گمراه گشتی

چه از تقلید یابی نور تحقیق

بدانی معنی ایام تشریق

ز رویش پرتوی چون بر می افتاد

بسی شکل حبابی بر وی افتاد

بگفتم وضع الفاظ و معانی

تو را سربسته گر خواهی بدانی

تعداد ابیات منتشر شده : 15382