ز انبیا و اولیا، از خاص و عام

عهد هر یک شد به عهد خود تمام

خود همی دید اینکه طفلان از عطش

هر یکی در گوشه یی بنموده غش

سرخوش از صهبای آگاهی شدم

دیگر اینجا زینب اللهی شدم

گر گریزان گشت، سالک نیست او

در مهالک، غیر هالک نیست او

جمال شاهد معنی چو جلوه ها بخشد

تو هم هر آینه، آیینه را نما صیقل

یعنی آگه شو که ما پاینده ایم

تا ابد ما تازه ایم و زنده ایم

اگرچه نوش بود نیش اگر ترا ز یمین

وگرچه شهد بود زهر اگر ترا ز قبل

لاجرم فعال های ما یرید

لحظه یی غافل نمانند از مرید

گفت اینک آمدم من ای کیا

گفت از جان آرزومندم بیا

هرکه این می خورد جهل از کف بهشت

گام اول پای کوبد در بهشت

تعداد ابیات منتشر شده : 15382