گذشت ایام گل ای بلبل زار

بکن چون من ز هجران ناله بسیار

دل فایز به پیری کرده پرواز

به باغ گلرخان چون اشتر مست

حمایل های گیسو، یار فایز

تو گویی جنگجویی با کمند است

ولی چون تو برفتی یار فایز

بگو این دل به کی بسپارم ای دوست

ندارم راحتی جز رنج و زحمت

به جز خواری و دشواری و محنت

ز آب و آتش و از خاک و از باد

خدا رخسار خوبان را صفا داد

هنوزم اول دنیاست، فایز

که برپا فتنه آخر زمان شد

به قامت مظهر سرو رسایی

به طلعت دلفریب و جانفزایی

همان عهدی که با تو بست فایز

وفادارم اگر هستی وفادار

دل فایز، مگر داری تو گوهر

که هر گلرخ تو را خواهد رباید

تعداد ابیات منتشر شده : 15382