دیده های عقل، گر بینا شوند

خود فروشان زودتر رسوا شوند

سودم آخر دود شد، سرمایه خاک

خانه مانند کف دست است پاک

ماکیان را آن فریب از راه برد

راست اندر تله روباه برد

بوقت بخشش و انفاق، پروین

نباید داشت در دل جز خدا را

جفای آتش و هیزم، نه بهر من تنهاست

تو نیز لایق خاکستر و شرر بودی

تابه ها و شعله ها در انتظار

که تو یکروزی بسوزی در شرار

دل خود بینت بیازرد چنان کژدم

تن خاکیت ببلعد چنان تنین

از چه معنی، در شکستی بی سبب

چون بخاکت ریشه محکم کرده اند

اوستاد اندر حساب رسم و خط

طرح و نقشی خالی از سهو و غلط

تو نیکی کن بمسکین و تهیدست

که نیکی، خود سبب گردد دعا را

تعداد ابیات منتشر شده : 15382