سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خال مشکین تو از بنده چرا در خط شد

مگر از دود دلم روی تو سودا بگرفت

دلم به غمزه جادو ربود و دوری کرد

کنون بماندم بی او چو نقش دیواری

گوش دلم بر در است تا چه بیاید خبر

چشم امیدم به راه تا که بیارد پیام

تعداد ابیات منتشر شده : 15382