سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نه از حد و نه از قید و نه از وصل و نه از هجران

نه از درد و نه از درمان، نه از دشوار و آسانی

از بهر خدا روی مپوش از زن و از مرد

تا صنع خدا می نگرند از چپ و از راست

از خان و مان آواره ام از دست عشق از دست عشق

سرگشته و بیچاره ام از دست عشق از دست عشق

مردی از شاه و خدعه از بدخواه

حمله از شیر و حیله از روباه

گرم از در برانی آیم از بام

ورم از بام رانی از در آیم

خاکت از مشک و سنگت از مرمر

بادت از خلد و آبت از کوثر

دل از من چشم شهلا دلبر از تو

لب خشکیده از من کوثر از تو

عقل نخست از کمال صبح دوم از جمال

عرش برین از جلال چرخ کهن از کبر

تو از جوی آوری روزی من از جر

تو آگه باشی از بام و من از در

دشت از مجنون که لاله می روید از او

ابر از دهقان که ژاله می روید از او

تعداد ابیات منتشر شده : 15382