سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تا نپنداری که سلمان، دامن از دلبر، فشاند

دامن از دل بر فشاند و دامن دلبر، گرفت

هر کسی دستی زده بر دامن صاحبدلی

نعمت الله دامن یکتای بی همتا گرفت

چو دست ها همه در دامن عنایت اوست

بدار دست ملامت ز دامن من مست

هر شب از حسرت ماهی من و یک دامن اشک

تو هم ای دامن مهتاب پر از پروینی

گل از دامن فرو ریز و چو باد از این چمن بگذر

که جز خون دل آخر نقش این دامن نخواهد شد

بی روی تو از هر مژه ام در گلشن

دامن دامن لاله تر می ریزد

تا چند فسرده روح داری

در سایهٔ دامن زمانم

بماناد تا دامن رستخیز

همی پادشاهی در این خاندان

آمده از بحرگهر زای هند

دامن دل پر زگهرهای هند

جام ایشان به سفله مست مده

دامن حبشان ز دست مده

تعداد ابیات منتشر شده : 15382