سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آبروی زندگی در باخته

چون خران با کاه و جو در ساخته

معراج آفتاب بود پله زوال

برق فناست گرمی بازار زندگی

موج و طوفان و سیل و ورطه بسی است

زندگی بحر بی کرانی داشت

زندگی محروم تکرارست و بس

چون شرر این جلوه یک بارست و بس

تا فلک دیرینه تر سازد مرا

در قمار زندگی بازد مرا

در نگاهش آدمی آب و گل است

کاروان زندگی بی منزل است

زندگی در جستجو پوشیده است

اصل او در رزو پوشیده است

ز مطبخ سالها تا مستراحیم

مگر این زندگی یابد بقایی

زنده با نقش خون باد نامت

نقش این زندگی را ثبات است

ندانم چه دیده است از زندگی

نمیرد چرا خود ز شرمندگی

تعداد ابیات منتشر شده : 15382