سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

جان بر لب مشتاقان دور از لب او بنگر

لب تشنه جهانی را از ماه معینش بین

چون چشم ترم دیدی لب بر لب خشکم نه

آن شربت هجران را تلخی بشکر بشکن

بیماری ماست زان چشم دژم

تنهایی ما زآن زلف دوتاست

خود غم دندان به که توانم گفتن؟

زرین گشتم برون سیمین دندان

بی دهان همچو چشم سوزنت

شد جهان بر من چو چشم سوزنی

خیز و بیا چشم روزگار برآور

کز تو مرا چشم روزگار برآورد

حدیث آن لب و دندان شیرین

ز مرجان جوی و از درّ عدن پرس

ساقی ای قربان چشم مست تو

چند چشم میکشان بر دست تو؟

قطرهٔ ژاله بر گل خندان

نسبتی دان بدان لب و دندان

چون آب همه زره زره زلف

وز زلف همه گره گره دوش

تعداد ابیات منتشر شده : 15382