سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ابن حسام خوسفی

تو کز مکارم اخلاق عالمی دگری

وفای عهد من از خاطرت به در نرودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ابن حسام خوسفی - تو کز مکارم اخلاق عالمی دگری

j, ;c l;hvl hoghr uhgld n'vd

,thd uin lk hc ohxvj fi nv kv,n


 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251627