سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ابن حسام خوسفی

ای مرگ چه گویم که چه ها ساخته ای

پرداخته ای هر آنچه پرداخته ایآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ابن حسام خوسفی - ای مرگ چه گویم که چه ها ساخته ای

hd lv' ]i ',dl ;i ]i ih shoji hd

\vnhoji hd iv Hk]i \vnhoji hd


 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727