سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ابوسعید ابوالخیر

کفر از من و عشق از من و زنار از من

دل از تو و دین از تو و ایمان از توآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ابوسعید ابوالخیر - کفر از من و عشق از من و زنار از من

;tv hc lk , uar hc lk , ckhv hc lk

ng hc j, , ndk hc j, , hdlhk hc j,تعداد ابیات منتشر شده : 285739