سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ازرقی هروی

بگشاید آن ولایت و بربندد آن طریق

بنوردد آن رسوم و بپردازد آن شعارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ازرقی هروی - بگشاید آن ولایت و بربندد آن طریق

f'ahdn Hk ,ghdj , fvfknn Hk xvdr

fk,vnn Hk vs,l , f\vnhcn Hk auhv

تعداد ابیات منتشر شده : 466260