سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ازرقی هروی

اسرار امور کن فکان را

مرأت ضمیر تست محرمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ازرقی هروی - اسرار امور کن فکان را

hsvhv hl,v ;k t;hk vh

lvأj qldv jsj lpvl

تعداد ابیات منتشر شده : 506745