سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ازرقی هروی

همی بخندد نونو بسبزه بر لاله

همی بگرید خوش خوش بلاله بر بارانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ازرقی هروی - همی بخندد نونو بسبزه بر لاله

ild foknn k,k, fsfci fv ghgi

ild f'vdn o,a o,a fghgi fv fhvhk


 • جستجوی آزموده را آزمودن خطاست در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334748