سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ازرقی هروی

با کوه عقد گوهر و با ابر درج در

با باد مشک سوده و با خاک بهرمانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ازرقی هروی - با کوه عقد گوهر و با ابر درج در

fh ;,i urn ',iv , fh hfv nv[ nv

fh fhn la; s,ni , fh oh; fivlhk


 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727