سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ازرقی هروی

نگار چینی ، تا با قبا و با کلهی

بهار گنگی ، تا با کمان و با کمریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ازرقی هروی - نگار چینی ، تا با قبا و با کلهی

k'hv ]dkd ، jh fh rfh , fh ;gid

fihv 'k'd ، jh fh ;lhk , fh ;lvdتعداد ابیات منتشر شده : 285767