سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ازرقی هروی

ای رزانت را زمین و ای سخاوت را سحاب

ای لطافت را روان و ای شجاعت را جگرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ازرقی هروی - ای رزانت را زمین و ای سخاوت را سحاب

hd vchkj vh cldk , hd soh,j vh sphf

hd gxhtj vh v,hk , hd a[huj vh ['vتعداد ابیات منتشر شده : 249966